23 అక్టోబర్, 2012

పేధవాడి ఆక్రనంధన | Telugu Poetry

పేధవాడి ఆక్రనంధన

ఎనాళ్ళని... ఎనాళ్ళని...
అలుపెరగని కష్టాలని,
నీడకున్న భయాని,
నాడికిలేని ధైర్యాని,
రాలేని సహాయాని,
వేచి చూసే కనులని,
పొంగుతున కోపాని,
నిలువని  నిశ్చింతని,

తగన్ని... తగన్ని...
మంచికి కూడా రోజోస్తుందని...


ఆపలేని మౌనాని,
చిందించిన రక్తాని,
తాకటు పెటలేని అభిమానాన్ని,
కార్చిన కనీరుని,

నిలిచుండని... నిలిచుండని...
మంచికి కూడా రోజోస్తుందని...కుళ్ళుతున ధేహాని,
నీరుకారుతున ప్రాణాని,
అలిసిపోయిన స్వాసని,
అందలేని దేవుడ్ని,

పలకని... పలకని...    
మంచికి కూడా రోజోస్తుందని...


కానరాని సత్యాని,
అంతులేని భాధన్ని,
స్తంబించిన హృదయాని,
కడుపునిండా కలలని,

చెపని... చెపని...
మంచికి కూడా రోజోస్తుందని...కాలకూట విషాని,
భరించలేని మనసుని,

అరవని... అరవని...    
మంచికి నేడే రోజని...
 

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

పదాలతో కాని, భావంతో కాని మీరు వ్యతిరేకిస్తే, దయచేసి మీ ఆలోచనల్ని వివరంగా తెలియజేయండి