7 డిసెంబర్, 2012

సురకాంత పాదం | Telugu Poetry


పాదం,
సురకాంత సువర్ణపు ఈ పాదం,
రమణీయ రవివోలు ఈ పాదం,
పులకరించిన పుష్పం ఈ పాదం,
కవితాన్కిత అందం ఈ పాదం.


స్పూర్తినిచ్చిన చిత్రం