18 జనవరి, 2013

నిరీక్షణ | Guy waiting for his girl | Telugu Poetry


నేస్తమా !  ఎనాళ్ళు?  ఎనేళ్ళు?  యెదలో ఈ కనీళ్ళు ,
మౌనం  నా  శత్రువై, నిరీక్షన్నే దినచర్య కాగా ,
కష్టంలో నీవు కానరాక, సుఖంలో నీ  చేరువ  కాలేక ,
ఉన్న, నెన్నున , ఎవరూ లేకున్నా...ఈ కవిత ఎవరినీ ఉదేశించ్చి రాసినది కాదు. ఈ  సందర్భాని నాకు ఒక  పరీక్షగా తీసుకునాను 

1 కామెంట్‌:

పదాలతో కాని, భావంతో కాని మీరు వ్యతిరేకిస్తే, దయచేసి మీ ఆలోచనల్ని వివరంగా తెలియజేయండి