27 జూన్, 2013

ప్రాణం విలువ | Telugu Poetry

తడిసిన అలకి కన్నీటి విలువ తెలియద్దు ,
జడ్డిసిన హృదయానికి ఆశ తెలియద్దు ,
కాని బిగిస్సి పటుక్కున ప్రాణం విలువ జివితానిక్కే తెలుస్సు ...

ఒక జీవితంతో చాల ప్రాణాలు ముదిపడ్డి ఉంట్టాయి
ప్రాణం విడ్డినప్పుడు జీవితంలో క్కూడా ప్రకంపనలు చూడవచ్చు...