20 నవంబర్, 2013

ఖ్యాతి - ఆస్థి


రీతిలో నీతి, ఖ్యాతిని తెస్తుంది,
రీతిలో అవినీతి, ఆస్థిని ఇచ్చినా , మనశాంతిని పెట్టుబడిగా తీసుక్కుంటుంది...

ఆలోచించి , అలవరుచుకుని , ఆచరించడానికి  ప్రయత్నిద్దాం

reethilo neethi, kyaathini thesthundhi...
reethilo avineethi, aasthini ichinaa,  manashanthini pettubadiga theesukuntundhi...

aalochinchi, alavarchukuni, aacharinchadaaniki prayathniddhaam