10 మే, 2014

ప్రయత్నం | Try it out one more time | Telugu Poetry


అలసిన అల, విసిగిన వయసు,
ఉత్తర క్షణమే (immediate) తమ ఉనికి చాటుకోగలవూ...

అందలేదని ఆశని , పొందలేదని ప్రయత్నాని వీడరాదు

Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succees is always to try just one more time.
- Thomas A. Edison