10 మే, 2014

ప్రయత్నం | Try it out one more time | Telugu Poetry


అలసిన అల, విసిగిన వయసు,
ఉత్తర క్షణమే (immediate) తమ ఉనికి చాటుకోగలవూ...

అందలేదని ఆశని , పొందలేదని ప్రయత్నాని వీడరాదు

Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succees is always to try just one more time.
- Thomas A. Edison

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

పదాలతో కాని, భావంతో కాని మీరు వ్యతిరేకిస్తే, దయచేసి మీ ఆలోచనల్ని వివరంగా తెలియజేయండి